คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ประธานกิตติมศักดิ์

นายคัตสึยูกิ ทาเคะอูจิ

คณะกรรมการบริษัท

พลตำรวจตรีมงคล หรุ่นเริงใจ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์

กรรมการ

รองประธานกรรมการ

นายออง ทีฮา

กรรมการ

นายชนน วังตาล

กรรมการ

นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายสิทธินาท ดวงรัตน์

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

นายสว่าง มาสะกี

กรรมการอิสระ

ดร. พฤทธิพงษ์ ไทยแช่ม

กรรมการ

กรรมการบริหาร

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์

กรรมการบริหาร

นายออง ทีฮา

กรรมการบริหาร

นายชนน วังตาล

กรรมการบริหาร

นางสาวนิษฐรัศมิ์ จิราสกุลเกียรติ์

กรรมการบริหาร

นายพงศ์กฤษณ์ สุนทรารชุน

กรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

นายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพงศ์กฤษณ์ สุนทรารชุน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวนิษฐรัศมิ์ จิราสกุลเกียรติ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน