อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ มหาวิทยาลัย รังสิต, ปทุมธานี