ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่บริษัทมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านรายได้ และกำไรสุทธิ อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากปัญหาตราสารหนี้ระดับประเทศทั้งตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น (B/E crisis) และพันธบัตร (Bond) ส่งผลให้บริษัทต้องแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าวมาได้ โดยการเพิ่มทุน การเสนอขายพันธบัตร (ฺBond) และการเสนอขายสินทรัพย์และธุรกิจขนาดเล็กทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำกระแสเงินสดไปลดภาระทางการเงินที่สูงและนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆของบริษัท

บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการและผู้บริหารตระหนักในหน้าที่และทำงานด้วยความรับผิดชอบ เพื่อการกำกับดูแลบริหารจัดการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและสังคม รวมทั้งทบทวนนโยบายที่สำคัญๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้กับบุคลากรทุกระดับในบริษัท ทั้งนี้เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคง ความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้และสร้างรากฐานความเชื่อมั่นแก่บรรดาผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต

สุดท้ายนี้ ความสำเร็จต่างๆ ของกิจการเป็นผลมาจากความร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำงานของพนักงาน วิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารงานของคณะกรรมการทุกท่าน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าที่ดีเสมอมา การสนับสนุนจากทุกท่านจะเป็นกำลังอันสำคัญในการผลักดันให้บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน