2554 - จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ MAI ให้สามารถจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554