ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “เมตะ”) เดิมชื่อ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2535 ในนามบริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสารประกอบอาคาร โดยในปี 2547 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด พร้อมขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบเครื่องกลและระบบปรับอากาศในปี 2549 และให้บริการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารในปี 2550

ต่อมาบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในชื่อ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 โดยดำเนินงานหลักในด้านการรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร (Mechanical & Electrical Engineering Contractor) อย่างเต็มรูปแบบสำหรับอาคารทุกประเภท โดยบริษัทจัดเป็นบริษัทรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารขนาดกลางที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายครอบคลุมงาน รับเหมาทั้งที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐและภาคเอกชน

บริษัทได้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลักด้านการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และระบบประกอบอาคาร โดยแบ่งการประกอบกิจการเป็นธุรกิจงานด้านวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างงานโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยการดำเนินงานผ่านทางบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ ตามประเภทธุรกิจ ดังนี้

 • ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง
 • ธุรกิจโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค
 • กิจการร่วมค้า
 • ธุรกิจอื่นๆ

เหตุการณ์สำคัญ

 • 2535
 • 2547
 • 2554
 • 2556
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • ก่อตั้งบริษัท

  ก่อตั้งบริษัทในชื่อ บริษัท วินเทจ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารประกอบอาคาร

 • เปลี่ยนชื่อบริษัท พร้อมขยายธุรกิจ

  เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 พร้อมทั้งขยายขอบเขตงานไปยังธุรกิจติดตั้งระบบประปาและระบบสุขาภิบาลประกอบอาคาร และธุรกิจติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศประกอบอาคาร

 • จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ MAI

  แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้ชื่อ บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ MAI ให้สามารถจำหน่ายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554

 • ก้าวเข้าสู่ธุรกิจพลังงาน

  บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียเพื่อเป็นผู้ได้รับสิทธิการจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของถ่านหินที่ผลิตได้จากเหมืองในประเทศอินโดนีเซีย

 • ขยายสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

  ผู้บริหารกลุ่มใหม่ซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญในบริษัทได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ซึ่งจะช่วยกระจายความเสี่ยงและหนุนผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

 • ปีแห่งการพลิกฟื้น (turnaround)

  จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัทคือบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด และ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อรองรับการดำเนินการใน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ ในจังหวัดบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ของบริษัท พลิกฟื้นจากขาดทุนเป็นกำไร หลังกิจการเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ผ่านบริษัทย่อย ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น

 • การเริ่มก่อสร้างโครงการมินบูเฟสแรกขนาด 50 เมกะวัตต์

  เริ่มก่อสร้างเฟสแรกขนาด 50 เมกะวัตต์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 • การเริ่มต้นของ META

  บริษัทได้ดำเนินการยื่นเปลี่ยนชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของบริษัทที่มีความทันสมัยและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน