ภาพรวมการดำเนินงาน

Asia 4 (Copy) Placeholder
Asia 4 (Copy)

We are expanding our footprint on a regional scale

เนื่องจากความต้องการในการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจสู่กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีศักยภาพในการเป็นผู้นำในการพัฒนาพลังงานทดแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้ลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนอีกด้วย

EPC Projects
 META’s own projects

Click any pointers on the map to see our current project information