การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ตลอดจนพนักงานทุกลำดับชั้นของบริษัทได้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และยังเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับใน “ระดับดี” จากรายงานผลประเมินการกำกับดูแลกิจการตามการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2017) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์