การดำเนินงานด้านสังคม (CSR)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในการดำเนินกิจการด้วยหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัท ได้วางมาตรฐานสำหรับการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส และมีกระบวนการในการตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงมาตรฐานการทำงานอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญกับการลดการก่อมลภาวะในด้านต่างๆ เพื่อส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจที่ไม่ใช่เพียงแค่แสวงหามูลค่าเพิ่มทางธุรกิจเท่านั้น หากแต่ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ การประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ  และสะท้อนออกมาในการดำเนินงาน ที่เรียกว่า CSR-in-process หรือ “ธุรกิจเพื่อสังคม” คือ การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือเป็นการทำธุรกิจที่หากำไรอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของพนักงานผู้ปฏิบัติงานและชุมชนแวดล้อม  การให้บริการอย่างมีมาตรฐาน การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าที่เกิดจากความผิดพลาดและความบกพร่องของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการทำ CSR-after-process หรือ “กิจกรรมเพื่อสังคม” โดยดำเนินกิจกรรมที่สร้างประโยชน์แก่สังคมในด้านต่างๆ เช่น การแจกจ่ายสิ่งของช่วยบรรเทาสาธารณภัย หรือการเป็นอาสาสมัครช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท โครงการปลูกป่า “วนารี”

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท และมอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและธุรการทั่วไปเป็นตัวแทนเข้าร่วม โครงการปลูกป่า “วนารี” กับวิสาหิจชุมชน อารี มีสุข  ณ ไร่อารีแลนด์ ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566

บริจาคเงินและร่วมกันปล่อยพันสัตว์น้ำลงสู่ธรรมชาติ ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 โดยบริจาคเงินและร่วมกันปล่อยพันสัตว์น้ำลงสู่ธรรมชาติ ณ  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 1281 ค่ายพระรามหก ชะอำ เพชรบุรี 76120

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับ มูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา NANMEEBOOKS โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ร่วมกับ มูลนิธิทองเกษมเพื่อการศึกษา NANMEEBOOKS โครงการมอบอนาคตมอบหนังสือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ 67 พรรษา  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียน. บ้านบ่อทอง ต.สะบ้าย้อยอ.สะบ้าย้อย  จ.สงขลา  90210 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล-ประถมศึกษา จำนวนนักเรียน 152 คน

บริจาคเเงิน คอมพิวเตอร์ และสิ่งของที่จำเป็น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ มูลนิธิกระจกเงา

“ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (CFO) และพนักงาน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริจาคเเงิน คอมพิวเตอร์ และสิ่งของที่จำเป็น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ณ มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7 แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210”

บริจาคเเงินและสิ่งของที่จำเป็น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริจาคเเงินและสิ่งของที่จำเป็น เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา  หมู่ที่ 6 384 ถ. สุขุมวิท อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150

บริจาคปฏิทินอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงาน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริจาคชุดนักเรียน ชุดขาวปฏิบัติธรรม ชุดไทย รองเท้าผ้าใบและอุปกรณ์ของใช้ต่างๆ สำหรับนักเรียน รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้า และค่าจ้างครูอัตราจ้าง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์) ตำบลแควน้อย อำเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม

บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อใช้ทำอักษรเบรรล์ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อใช้ทำอักษรเบรรล์เป็นสื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

บริจาคเวชภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ และเงิน ณ วัดพระบาทน้ำพุ

ตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันบริจาคเวชภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ และเงินสดจำนวน 24,289 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562  ณ วัดพระบาทน้ำพุ เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์ ตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี

บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ 3 ตำบล 23 หมู่บ้านรวมไปถึงชาวต่างด้าวในพื้นที่ตามแนวชายแดน หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

กิจกรรมบริจาคสิ่งของให้เด็กพิเศษ ณ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

นายโสรัจ โรจนเบญจกุล ประธานกรรมการ และพนักงานได้ให้การสนับสนุนบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็นแก่เด็กพิเศษ ณ มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ ให้มูลนิธิกระจกเงา

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR บริจาคเงิน หนังสือ อุปกรณ์ไอที เครื่องนุ่งห่มและตุ๊กตาให้มูลนิธิกระจกเงา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานของบริษัท และชุมชนแวดล้อม และเป็นการช่วยเหลือสังคม

กิจกรรมบริจาคของให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หินดาด และ กิจกรรมบริจาคอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้ รร.บ้านดงโคร่ง กาญจนบุรี

โครงการ CSR “อยู่ได้ดี ด้วยการทำดี”

บริษัทและพนักงานตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยแต่ละปีจะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสานอกสถานที่ อาทิ วัด,โรงเรียน หรือการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส