โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ธุรกิจวิศวกรรมและก่อสร้าง

บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (EPC) ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 บริษัท คือบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด และ บริษัท วีทีอี อินเตอร์เนชันแนล คอนสตรัคชั่น จำกัด ในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และการให้บริการจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ ในจังหวัดบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์

ธุรกิจโรงไฟฟ้าและสาธารณูปโภค

บริษัท มีการลงทุนใน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท วินเทจ โฮลดิ้ง เจแปน จำกัด ซึ่งลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่างๆในประเทศญี่ปุ่น บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ และบริษัท Basic Energy Corporation* ซึ่งได้รับสัมปทานในการขุดเจาะและพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 5 แห่ง

*บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์

ธุรกิจอื่นๆ

PT Sunhub Mining International และ Worldmax Management Ltd. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเหมืองถ่านหิน ทั้งด้านการขุด การขนส่ง และการตลาด ทั้งการขายภายในประเทศ และส่งออก

บริษัท โนว่า เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ที่มีโอกาสในการสร้างผลกำไรที่เหมาะสม ทั้งภายนอกและภายในบริษัท